1. หน้าหลักประโยชน์ที่ได้รับ
 2. โปรแกรมการติดตาม
  พฤติกรรมการใช้รถ
 3. โปรแกรมการบริหาร
  จัดการการขนส่ง
  ด้วยระบบ SMS
 4. ระบบ Auto-E-mail แบบประจำวัน   
 5. ระบบ Auto-E-mail แบบล่วงหน้า
 6. ระบบ แยกข้อมูลในการเข้าใช้งาน
 7. ระบบ Cost Analysis
 8. ระบบ Driver Performance Evaluation
 9. Google Maps API for Asset tracking Business
 10. Business  Key  Success